25. 4. sta se v Postojni na drugem delovnem srečanju sestali delovni skupini Ministrstva za obrambo in Občine Postojna, na katerem so obravnavali vsa odprta vprašanja v zvezi z uporabo Osrednjega vadišča Slovenske vojske (OSVAD) Postojna in se dogovorili za način njihovega reševanja ter pregledali uresničevanje dosedanjih aktivnosti in prihodnje načrtovane aktivnosti.

Vodja delovne skupine Ministrstva za obrambo Boštjan Šefic je člane delovne skupine Občine Postojna, ki jo vodi župan Igor Marentič med drugim seznanil, da so dopolnitve strokovnih podlag za segment podzemnih voda za OSVAD Postojna pripravljene, opravljena je bila tudi strokovna revizija, upoštevane so bile vse pripombe.  Omenjeni dokument predstavlja pomembno podlago za izdelavo novega DPN OSVAD Postojna kot tudi za izdelavo dolgo pričakovane Uredbe o vodovarstvenem območju za vodna telesa vodonosnikov na območju Postojne in Cerknice. Ministrstvo za obrambo bo v začetku maja z ugotovitvami strokovnih podlag najprej seznanilo pristojne strokovne organe Ministrstva za okolje in prostor ter nosilce urejanja prostora, predvidoma v sredini maja pa bo v Postojni pripravilo javno predstavitev omenjenega dokumenta in strokovno razlago ugotovitev tako za predstavnike Občine Postojna kot tudi za občane na območju OSVAD Postojna ter druge zainteresirane javnosti.

Uredništvo

Vir in foto: postojna.si