V prostorih Parka vojaške zgodovine v Pivki je 29.julija potekal sestanek o načrtovanem projektu oskrbe slovenske Istre s pitno vodo, ki naj bi bil hkrati rezervni vodni vir za občine Ilirska Bistrica, Postojna, Pivka ter občine z območja Krasa in Brkinov.

Sestanka so se udeležili minister za okolje in prostor mag. Andrej Vizjak, državna sekretarka na Ministrstvu za okolje in prostor dr. Metka Gorišek, vršilec dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za vode in investicije Bojan Dejak, vršilec dolžnosti direktorja Direkcije RS za vode Roman Kramer, župan Občine Ilirska Bistrica Emil Rojc, župan Občine Postojna Igor Marentič, župan Občine Sežana David Škabar, županja Občine Divača Alenka Štrucl Dovgan, županja Občine Hrpelje Kozina Saša Likavec Svetelšek, župan Občine Pivka Robert Smrdelj ter direktorji javnih podjetij za oskrbo s pitne vode, direktor podjetja Kovod Postojna d.o.o. David Penko, direktor Komunale Ilirska Bistrica Igor Batista, direktor Rižanskega vodovoda Martin Pregelj ter direktor Kraškega vodovoda Sežana Primož Turšič.

foto: www.pivka.si

Državna sekretarka na ministrstvu Metka Gorišek je uvodoma predstavila projekt Oskrbe s pitno vodo za obalo, ki bo hkrati tudi rezervni vodni vir za Kras, Brkine, Postojno in Pivko. Cilj projekta je stabilnost in dolgoročna varnost oskrbe s pitno vodo cele regije. Trenutno je v pripravi projektna naloga kot podlaga za javni razpis za izbiro izvajalca izdelave podlag za Državni prostorski načrt (DPN). V DPN bodo na podlagi zahtev županov, vključili tudi povezovanje vseh vodovodnih sistemov območja z vodnimi viri Klariči, Rižana, Il. Bistrica in Malni, ki lahko medsebojno zagotavljajo stabilnost vodooskrbe tudi za primer, če izpade posamezni vodni vir.

foto: www.pivka.si

Minister je pojasnil, da bo dokončna odločitev vlade o tem, ali se udejanji zajetje na Suhorci, odvisna od izsledkov študij in strokovnih podlag, ki se bodo izdelale v okviru priprave DPN. Novelirali in preverili bodo potrebe po kapacitetah vode, novelirali vodne bilance in hidrološke raziskave in na podlagi tega izdelali variante, ki bodo predstavljene lokalnim skupnostim. Poleg velikega interesa občin slovenske Istre, da imajo stabilen vir oskrbe z vodo, bo odločilna preveritev kapacitet obstoječih vodnih virov ter potreb celotnega območja čez celotno obdobje leta.

Vršilec dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za vode in investicije Bojan Dejak je prisotnim pojasnil, da so vodne bilance leta 2011 pokazale, da je varianta zagotavljanja pitne vode s Klaričev in vodnega vira Malni srednjeročna rešitev in ne dolgoročna, kakršno zagotavlja Padež.

Župani so poudarili, da je potrebno v okviru priprav DPN preveriti vse negativne vplive na življenje in razvoj v vodovarstvenem območju in predvsem bližnjih naseljih ter v celoti zagotoviti razvojne izravnalne ukrepe.

Minister Vizjak je županom in direktorjem zagotovil, da bo država sodelovala z lokalnimi skupnostmi, si pa želi obravnave na strokovni ravni, argumentirano, brez politiziranja. Pojasnil je, da so bile skozi leta izdelane različne študije, ki so rezultirale zajezitev Padeža oz. Suhorce kot najbolj ustrezno rešitev. Glede na časovno distanco bo država v okviru preverjanja izdelala tudi Presojo vplivov na okolje, novelirane hidrološke strokovne podlage in takrat bodo prave ter ustrezne podlage za argumentirane  pogovore z lokalnimi skupnostmi. Trenutno je edina odločitev ta, da se ne čaka in da se prične s tem postopkom.