Logatec, 6. 4. 2022 – Minister za okolje in prostor mag. Andrej Vizjak in župana občine Cerknica Marko Rupar in občine Logatec Berto Menard, se s podpisom Sporazuma zavezujejo k sodelovanju pri uresničevanju namere za ustanovitev širšega Notranjskega regijskega parka, ki  se v primerjavi z obstoječim občinskim Notranjskim parkom, ustanovljenim  s strani občine Cerknica leta 2002,  širi tudi na dela občine Postojna in Logatec.

Foto: www.cerknica.si

Z ustanovitvijo širšega Notranjskega regijskega parka  se  zavaruje osrednje območje porečja kraške Ljubljanice na t.i. Notranjskem trikotniku (Cerkniško polje – Planinsko polje – Postojna), ki je v državnem in mednarodnem merilu eno naravovarstveno najpomembnejših območij, saj je območje številnih naravnih vrednot državnega pomena, ekološko pomembno območje in območje Natura 2000.  Ima  status mokrišča mednarodnega pomena (UNESCO – Ramsarska lokaliteta). Je  tudi osrednji del Klasičnega krasa,  ki je bil  v letu 2020 predlagan za UNESCO svetovno dediščino.

V nagovoru je minister mag. Andrej Vizjak poudaril: »S Sporazumom se podpisniki strinjamo, da je Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) nosilec projekta, pri čemer sodeluje z občinami. Za podporo in operativne naloge  se vključi občinski Javni zavod Notranjski regijski park (JZ NRP). Strokovne podlage za zavarovanje pripravlja Zavod RS za varstvo narave. Za prihodnje upravljanje pa je predviden skupni javni zavod.«  Minister je še posebej poudaril: »Projekt naslavlja eno od osrednjih točk agende Evropske unije in vseh držav, to je biodiverzitete. Imamo 56 % teritorija pod varstvenim režimom, 37 % pod naturo, če temu prištejemo še parke – nacionalne, regijske in lokalne, pridemo do 56 %, to je izreden odstotek. Če prištejemo še vodovarstvena območja, gozdove in kmetijske površine smo ena najbolj gozdnatih držav, zato moramo za našo naravo še posebej skrbeti. Zavarovana območja pa lahko postanejo razvojna priložnost za ljudi. Ohranjamo naravo in hkrati omogočamo razvoj.«

Župan občine Logatec Berto Menard pa je poudaril: »Tu so zakonitosti in zahteve in nujno je z ljudmi, ki živijo na tem področju, sodelovati. Samo v simbiozi bomo lahko srečno in zdravo živeli ter ohranjali naravo.«
Ob  tem pa dopolnil župan občine Cerknica Marko Rupar: »Vesel sem, da odlično sodelujemo z lokalno skupnostjo, naredili smo velik korak in ohranili bomo naravo takšno kot je. Prepričan sem, da bomo s kolegi odlično sodelovali.«

Notranjski park predstavlja jedrno območje precej širšega območja naravnih pojavov in procesov, ki so s tistimi v parku povezani hidrološko, geološko, geomorfološko in biološko.

Namen širitve Notranjskega regijskega parka pa je parku priključiti izjemno pomemben del območja kraške Ljubljanice in mu s tem zagotoviti učinkovito in celovito varstvo.

Za izvajanje javne službe je tako iz proračuna MOP namenjenih približno 6,3 milijonov EUR, za leto 2022, od tega manjši delež (pribl. 100.000,00 EUR) za nakupe naravovarstveno pomembnih zemljišč znotraj zavarovanih območij. Iz podnebnega sklada je za blaženje oziroma prilagajanje na podnebne spremembe v letu 2022 predvidenih 1,8 milijona EUR.

Večino sredstev za upravljanje zavarovanih območij zagotovi država, Ministrstvo za okolje in prostor (MOP), nekaj pa jih zagotovijo javne službe iz lastnih virov in projektov (2,3 milijonov iz kohezijskih sredstev).

Je pa župan Postojne Marentič zavrnil podpis tega sporazuma, kar bo verjetno nameri škodovalo, bomo pa razvoj dogodkov spremljali.

Uredništvo