Občina Postojna si skupaj s Srednjo gozdarsko, lesarsko in zdravstveno šolo Postojna ter Ljudsko univerzo Postojna v zadnjem obdobju zelo prizadeva, da bi se v Postojni vzpostavil visokošolski zavod, smer zdravstvena nega.

Ob tem so zapisali:

Naša prizadevanja sedaj vendarle dobivajo resne podlage, saj je naklonjenost temu s pozitivnim mnenjem na pripravljen elaborat o ustanovitvi zavoda v Postojni, jasno izkazala tako Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije kot pred nekaj dnevi tudi Ministrstvo za zdravje.

Občina Postojna se zaveda, da bi z razvojem visokega šolstva prispevala k izboljšanju dostopnosti do visokošolskega izobraževanja in posledično dvigu izobrazbene ravni prebivalstva, k izboljšanju gospodarskega razvoja, pozitivnim spremembam na trgu dela, demografski strukturi in okrepitvi že obstoječih družbenih, kulturnih, civilno-družbenih in političnih vzorcev razmišljanja in ravnanja. »Ustanovitev javnega visokošolskega zavoda v Postojni bo pomenila dodano vrednost vsem obstoječim izobraževalnim institucijam v Občini Postojna in Primorsko – notranjski regiji,« je povedala direktorica občinske uprave Marina Rebec.

Takšno okolje izboljšuje in ustvarja nove razvojne priložnosti, kar pripomore k zniževanju brezposelnosti ter predstavlja privlačno okolje za visoko izobražene kadre. S tem se preprečuje oz. zmanjšuje ‘beg možganov’ iz regije, ter ustvarja pozitiven vpliv na razvoj znanstveno raziskovalne dejavnosti in kulture.

“Na Občini Postojna – kot ustanovitelji in lastniki visokošolskega zavoda pričakujemo, da bodo pobudo s ”Pismom o podpori” ustanovitve in razvoja visokošolskega zavoda podprli različni deležniki iz gospodarstva, znanstveno raziskovalne sfere, javnih in zasebnih zavodov ter sosednje občine v regiji,« dodaja direktorica.

Direktorica občinske uprave Marina Rebec, vodja programa zdravstvene nege na SGLZŠ Dragan Babuder in vodja OE Ljudska univerza Tina Bazjako so se ta teden srečali na enem izmed usklajevalnih sestankov za pripravo akreditacijske dokumentacije.

Spletno uredništvo
Vir: Občina Postojna