Občina Postojna je na svoji spletni strani objavila Javni razpis za sofinanciranje programov v javnem interesu na področju športa za leto 2019.

Skupno bodo razdelili kar 270.000,00 EUR, prijavijo pa se lahko:

  • športna društva in športna zveza, ki so registrirani v RS,
  • zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, ki izvajajo športne programe določene z Letnim programom športa (v nadaljevanju: LPŠ),
  • pravne osebe, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti v športu v RS,
  • samostojni podjetniki posamezniki, ki so registrirani za opravljanje dejavnosti v športu v RS,
  • ustanove, ki so ustanovljene za splošno koristen namen na področju športa, v skladu z zakonom, ki ureja ustanove in
  • zasebni športni delavci.

Ključno pri prijaviteljih pa je da izpolnjujejo še naslednji pogoj in sicer da imajo sedež v občini in so njihovi programi namenjeni občanom občine Postojna.

Rok za prijavo na razpis je do vključno 11.2.2019.

Uredništvo