Občina Logatec je v sredo, 21. junija 2023, s strani zdravnikov in zobozdravnikov zaposlenih v Zdravstvenem domu Logatec prejela pobudo z naslovom- ODTUJITVE NAMENSKIH SREDSTEV ZA ZDRAVSTVENO OSKRBO LOGATČANOV NE DOVOLIMO!

 

V njem podpisniki pisma, med katerimi so tudi številni drugi zaposleni v Zdravstvenem domu Logatec, občane, občinske svetnike ter župana Berta Menarda obveščajo, da so bili seznanjeni z namero vodstva Občine, da lahko namensko in z garanjem privarčevana finančna sredstva Zdravstvenega doma Logatec, načrtovana za nakup nepogrešljive opreme ambulant in diagnostičnih aparatov ter obnovo prostorov za kakovostno in nemoteno opravljanje dela zaposlenih, vzame in jih lahko uporabi za druge namene.

Z navedenimi dejstvi, ki so s strani zaposlenih v Zdravstvenem domu Logatec navedena v pobudi in se nanašajo na delovne pogoje in hudo prostorsko stisko, je vodstvo Občine Logatec seznanjeno in je nanje tudi ustrezno odgovorilo. Z zavedanjem, da število prebivalcev v občini Logatec raste, hkrati pa se širijo tudi naloge zdravstvenih domov, tudi na področju preventive, je vodstvo Občine Logatec julija 2022 pristopilo k izgradnji prizidka Zdravstvenega doma Logatec. Gradnjo do III. podaljšane gradbene faze izvaja Lekarna Ljubljana, saj bo imela v pritličju novega prizidka svoje prostore. Za potrebe Zdravstvenega doma Logatec bosta urejena 1. in 2. nadstropje novega objekta, za kar je zadolžena Občina Logatec, ki je že izvedla postopek izbire izvajalca gradnje; izbrano je bilo podjetje Gib gradnja d.o.o. iz Grosuplja. Gradbena, elektro in strojna dela ureditve 1. in 2. nadstropja se bodo pričela v juliju letos, končala pa naj bi se v začetku prihodnjega leta. Z izvedbo investicije bo za potrebe Zdravstvenega doma Logatec in seveda uporabnikov le-tega na novo pridobljenih skoraj 800 m2 prostorov. Čeprav bo del sredstev za izvedbo investicije sofinanciralo Ministrstvo RS za zdravje, mora Občina Logatec velik del finančnega bremena nositi sama.

V pobudi ODTUJITVE NAMENSKIH SREDSTEV ZA ZDRAVSTVENO OSKRBO LOGATČANOV NE DOVOLIMO! podpisniki navajajo tudi namero vodstva Občine Logatec, da bo le-to namenska in z garanjem privarčevana sredstva Zdravstvenega doma Logatec vzelo in jih lahko uporabilo za druge namene. Projekti, ki jih na področju zdravstva v tem trenutku izvaja Občina Logatec – izgradnja prizidka k Zdravstvenemu domu Logatec ter ureditev novih prostorov Centra za duševno zdravje Logatec – bodo za občane in zaposlene v javnih zdravstvenih ustanovah zagotovili kvalitetne storitve, dostopnost storitev ter pogoje za delo v skladu s strokovnimi standardi.

Občina Logatec ugotavlja, da je za dokončanje projekta prizidka Zdravstvenemu domu Logatec potrebnih 1.203.935,75 EUR, ter za dokončanje projekta Centra za duševno zdravje 616.005,25 EUR, skupaj 1.819.941,00 EUR. Glede na pomanjkanje investicijskih sredstev, ki jih ima Občina na razpolago, zaradi splošne rasti cen energentov in stroškov dela, bi morala Občina za dokončanje projektov najeti kredit po visokih, variabilnih obrestnih merah, zato je dne 10. 3. 2023 pozvala vodstvo ZD Logatec, da zagotovijo sredstva za dokončanje projektov iz lastnih privarčevanih sredstev, saj bi se sredstva namenila za razvoj zdravstvene dejavnosti v občini Logatec. Glede na to, da dogovor z vodstvom Zdravstvenega doma Logatec ni bil dosežen, je edini način za zagotovitev ekonomičnega dokončanja projektov, zahteva v skladu z 9.m členom Zakona o javnih financah, ki v tretjem odstavku določa, da lahko Občinski svet zahteva vplačilo presežkov iz prvega odstavka istega člena v občinski proračun, če ugotovi, da javna agencija oziroma javni zavod ni zadolžen. Na podlagi vpogleda v letno poročilo Zdravstvenega doma Logatec, je bilo ugotovljeno, da javni zavod Zdravstveni dom Logatec ni zadolžen in je zahteva dovoljena.

Res je, da vodstvo Občine Logatec želi pridobiti finančna sredstva s strani Zdravstvenega doma Logatec, ki jih ima na voljo, a se bodo le-ta porabila namensko, in sicer za boljšo in dostopnejšo zdravstveno oskrbo občanov ter zagotovitev boljših pogojev dela zaposlenih v javnih zdravstvenih zavodih. Občina Logatec je svojo namero oz. rešitev za dokončanje investicijskih projektov na področju zdravstva v občini Logatec večkrat predstavila vodstvu Zdravstvenega doma Logatec, ki namere Občine ni želelo podpreti. Ob uresničevanju ustanoviteljskih pravic tako lahko občinski svet Občine Logatec kot ustanoviteljice Zdravstvenega doma, na predlog župana, upoštevaje tretji odstavek v zvezi s prvim odstavkom 9m. člena ZJF, zahteva vplačilo presežkov v občinski proračun, saj je bilo ugotovljeno, da javni zavod (ZD Logatec) ni zadolžen. Vodstvo Občine Logatec je v številnih pogovorih z vodstvom javnega zavoda ZD Logatec pohvalilo delovanje zavoda, kar se izkazuje tudi v privarčevanih finančnih sredstvih, in predstavilo namere in cilje porabe privarčevanih finančnih sredstev zavoda. Ker vodstvo ZD Logatec namere Občine ni podprlo, čeprav je izkazala namen porabe sredstev v okviru javnega zavoda Zdravstveni dom Logatec, za finančna sredstva na trgu pa bi Občina Logatec plačevala visoke obresti, se bodo sredstva v občinski proračun prenesla na podlagi zakonsko dovoljenih možnosti, ki jih določa že prej omenjeni 9.m člen Zakona o javnih financah.

Spletno uredništvo,

Vir: https://www.logatec.si/