Spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta

»Nič se ne premakne«, »Že pet let nazaj sem dal pobudo«, »Čakamo in čakamo«. To so kar pogosti stavki, ki jih slišimo s strani občanov v povezavi s podanimi razvojnimi pobudami za spremembo namenske rabe zemljišč v občinskem prostorskem načrtu (OPN).

Idealno bi bilo, da bi imel župan tako moč, da bi lahko o razvoju občine dejansko sam odločal in vsem pobudam ugodil. Pa temu žal ni tako, saj je zavezan spoštovati zakone in druge predpise, ki so, vsaj kar se tiče področja prostorskega načrtovanja, z leti postali vedno bolj omejevalni. Tako je v postopek sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta poleg občine vključenih še najmanj dvanajst drugih deležnikov na državnem nivoju (nosilcev urejanja prostora), ki vsak s svojega delovnega področja presojajo o tem, ali bo neka pobuda sprejemljiva ali ne.

Občina Logatec ima za potrebe postopka sprememb in dopolnitev OPN izdelanih kar nekaj strokovnih podlag, iz katerih izhaja tudi bilanca obstoječih nepozidanih stavbnih zemljišč. Ta za občino Logatec znaša 246 ha. Od tega je četrtina zemljišč takih, na katerih je gradnja možna takoj, brez omejitev.

Občina Logatec vodi postopek sprememb in dopolnitev OPN, v katerega so vključene razvojne pobude, ki so jih občani podali med leti 2007 in 2019. Vse pobude so bile analizirane in ovrednotene kot nesprejemljive, delno sprejemljive ali sprejemljive. Občani pa ste bili o rezultatih analize obveščeni. Pogojno sprejemljivih in sprejemljivih pobud je 489, od tega je 300 takih, ki posegajo na kmetijska zemljišča. V številkah te pobude predstavljajo 55 ha.

Občina Logatec je v mesecu aprilu 2023 na pristojno ministrstvo za kmetijstvo posredovala delovno gradivo, v katerega so bile vključene vse razvojne pobude. Ministrstvo se do pobud za širitev stavbnih zemljišč ni konkretno opredeljevalo. Njihov odgovor, ki smo ga prejeli konec meseca maja 2023, je bil, da se sprememba namenske rabe kmetijskega zemljišča v stavbno zemljišče lahko dopusti le kot prerazporeditev namenske rabe stavbnih zemljišč v kmetijska zemljišča. To pomeni, damora občina določiti, za katere posege na kmetijska zemljišča bo veljalo določeno vračilo nepozidanih stavbnih zemljišč. Tudi zagotovitev zamenjave ali nadomestnih zemljišč še ne zagotavlja spremembe namenske rabe prostora v OPN, temveč zgolj obravnavo ustreznosti pobude z vidika njene skladnosti s temeljnimi pravili urejanja prostora, cilji prostorskega razvoja občine in pravnimi režimi v prostoru ter z vidika možnosti opremljanja zemljišča s komunalno opremo in drugo gospodarsko javno infrastrukturo.

V ta namen bo predvidoma še v mesecu juniju sklican posvet, na katerem bi o tej tematiki povedali nekaj več, nato pa bi vse pobudnike pozvali, da za svoje razvojne pobude za širitev stavbnih zemljišč, ki posegajo na kmetijska zemljišča, zagotovijo druga konkretna zemljišča, skladno s smernicami ministrstva. Le tako bomo lahko pripravili ustrezen osnutek OPN, v katerega bi bilo vključenih čim več podanih pobud.

Občinska uprava

Spletno uredništvo

Vir: Občina Logatec