Svet Osnovne šole (OŠ) Notranjski odred Cerknica, Cesta 4. maja 92, 1380 Cerknica, je na podlagi sklepa 9. redne seje Sveta šole z dne 22. 1. 2024 razpisal delovno mesto ravnatelja. Razpis je bil obljavljen v Uradnem listu RS št. 12/2024 dne 9. 2. 2024.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (dokazila o: izobrazbi, nazivu, opravljenem strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu, delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem postopku) pošljite priporočeno v 15 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet Osnovne šole Notranjski odred Cerknica, Cesta 4. maja 92, 1380 Cerknica, z oznako »Prijava na razpis za ravnatelja«.

Več informacij na povezavi.

Spletno uredništvo

Vir: Občina Cerknica