Na Rakeku  je predviden nov objekt za šestoddelčni vrtec s pripadajočo zunanjo ureditvijo, ki je umeščen v neposredno bližino Športne dvorane Rakek ter Osnovne šole “Jožeta Krajca” Rakek. V skladu z zahtevami Eko sklada se načrtuje gradnja skoraj ničenergijske stavbe.  Gradnja novega vrtca je predvidena v dveh etažah. V kleti (delno podkleten objekt) je predviden tehnični prostor, v pritličju pa se načrtuje prostore za otroke, starše in zaposlene. Vse igralnice imajo proti vzhodu pokrite terase. Na vzhodni, južni ter zahodni strani objekta je predvideno igrišče. Na jugovzhodnem delu igrišča je predviden asfaltiran poligon, ostale površine igrišča so zatravljene. Obstoječi teren pada proti zahodu, zato so za potrebe zunanje ureditve predvideni oporni zidovi.

Za nov vrtec je  izdelana idejna zasnova  (IZP) s pridobljenimi projektnimi pogoji, ki so podlaga za  izdelavo dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja, za izvajanje gradnje in uporabo objekta (DGD). Na podlagi IZP dokumentacije ter projektne naloge se v letu 2022 načrtuje izvedba javnega razpisa za oddajo del  za izvajalca projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja (DGD), projektne dokumentacije za izvedbo (PZI) ter izgradnjo objekta in pridobitev uporabnega dovoljenja.

Več fotografij in prvotna objava TUKAJ.

Uredništvo