Logaški občinski svetniki bodo na predlog župana odločali o zvišanju komunalnega prispevka. Tokrat je predvidena 2. obravnava, kar pomeni, da bo zvišanje v kolikor bo sprejeto tudi uveljavljeno.

Slike so simbolične

Iz komunalnega prispevka se lahko financira le izgradnja komunalne infrastrukture in ga občina ne more porabiti za druge namene. Da je komunalni prispevek strogo namenski prihodek opredeljuje Zakon o urejanju prostora. Na prejšnji seji občinskega sveta je, sodeč po magnetogramu seje, utemeljeval povišanje zaradi gradnje občinskih cest, ki pa ne spadajo v komunalno infrastrukturo saj se financirajo iz nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč.

Za obnovo obstoječe komunalne infrastrukture so po drugi strani predvidena sredstva kanalščine, ki jo občani vsak mesec plačujejo na položnicah za komunalne storitve.

Po podatkih iz zaključnega računa občine za leto 2018 izhaja, da je imela občina Logatec na dan 31.12.2018 na računu za 992.612,00 EUR neporabljenih sredstev komunalnega prispevka.

Pri vsem skupaj se postavlja vprašanje, zakaj je potrebno višati komunalni prispevek, če ima občina že sedaj na razpolago več kot dovolj rezerviranih sredstev za gradnjo komunalne opreme.

Uredništvo