Iz Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko so v Postojni danes prejeli odločitev o podpori projektu »Kolesarska pot Postojna – Hruševje – Grobišče – Zagon«. Gre za izjemen projekt, ki ga tako občani kot zaposleni na občini nestrpno pričakujejo že kar nekaj let.

Da bi bil projekt izveden, je bilo do sedaj vloženega že precej truda. Potrebni so bili dogovori s 33 različnimi lastniki za več kot 60 parcel. Po več letih odkupovanja zemljišč, pridobivanja potrebnih soglasij, priprave terena ter potrebne dokumentacije, so sedaj dočakali še potrjena finančna sredstva za izgradnjo.

Celotna vrednost projekta, ki bo trajal predvidoma do julija 2023 je 3,9 milijone evrov, od tega je s strani EU sofinanciran v višini 2,4 milijona evrov.

Gradile se bodo štiri trase:

POSTOJNA-HRAŠČE, kjer se bo rekonstruiral tudi most čez reko Pivko

ZALOG-GROBIŠČE: trasa gre delno čez naselje Zalog in se nadaljuje po obstoječi makadamski poti. Ta se bo asfaltirala do ceste proti vasi Grobišče.

HRAŠČE-ZAGON: zgrajena bo nova kolesarska steza po obstoječi makadamski poti, ki bo namenjena tudi kmetijski mehanizaciji. 

HRAŠČE-HRUŠEVJE: trasa bo potekala čez Hrašče in naprej ob regionalni cesti, kjer se bo uredilo tudi avtobusno postajališče. Nadaljevala se bo čez Dilce, po obstoječi makadamski poti, ki bo na novo asfaltirana, pod mostom v Hruševje in se zaključi pri Gostilni Milena.

Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi 4 »trajnostna raba in proizvodnja energije ter pametna omrežja«, prednostne naložbe 4.4 »spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi«, specifičnega cilja 4.4.1 »Razvoj urbane mobilnosti za izboljšanje kakovosti zraka v mestih«.

Foto in besedilo: www.postojna.si