Minister za okolje in prostor mag. Andrej Vizjak ter župan Občine Pivka Robert Smrdelj sta na Ministrstvu za okolje in prostor podpisala pogodbo o sofinanciranju projekta Izboljšanje stanja ohranjenosti vrst in habitatnih tipov Krajinskega parka Pivška presihajoča jezera (Pivka.Kras.Presiha). Projekt sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija.

Pogodbena vrednost projekta je skoraj 3 milijone evrov. Prispevek Evropske unije znaša 80 odstotkov, udeležba Republike Slovenije pa 20 odstotkov.

Partnerji v projektu so poleg Občine Pivka še Zavod RS za varstvo narave, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije – Kmetijsko gozdarski zavod in Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Univerze na Primorskem.

Projekt, ki bo zaključen konec septembra 2023, je usmerjen v izboljšanje stanja presihajočih jezer in vzhodnih submediteranskih suhih travišč ter šestih kvalifikacijskih vrst Nature 2000: metulj strašničin mravljiščar, metulj travniški postavnež, ptica hribski škrjanec, ptica pisana penica, veliki pupek in netopir mali podkovnjak. S projektnimi aktivnostmi želijo spodbujati kmetijske prakse, ki so pomembne za ohranjanje ekstenzivne kulturne krajine, ter vzpostaviti primerno upravljanje na najpomembnejših območjih z vidika ohranjanja narave.

Vir: Ministrstvo za okolje in prostor

Z izvajanjem projektnih aktivnosti želijo reševati tudi probleme lokalne skupnosti, ki so povezane z ohranjanjem narave. V okviru projekta bodo sanirali eno najbolj onesnaženih jam, ki onesnažuje podtalnico in s tem pitno vodo. Del sredstev bodo namenili infrastrukturi za obiskovalce, saj postaja Krajinski park Pivška presihajoča jezera vse bolj obiskan del Notranjsko-primorske regije. Z obnovo in posodobitvijo Ekomuzeja Pivških presihajočih jezer bodo krepili nadaljnje delo na področju izobraževanja in informiranja tako lokalnega prebivalstva kot obiskovalcev o pomenu ohranjanja narave.

Uspešna kandidatura krajinskega parka je dokaz, da je varstvo narave pomembna razvojna vsebina vsake lokalne skupnosti. Z dobrim sodelovanjem med strokovnimi institucijami na državni ravni in lokalno skupnostjo so zastavljeni cilji na področju ohranjanja narave in upravljanja območij Natura 2000 lažje dosegljivi. Zavarovana območja, ki so jih ustanovile lokalne skupnosti, na ta način še dodatno pridobivajo na pomenu.

Ministrstvo za okolje in prostor