Občinski svet občine Postojna je včeraj sprejel pomemben občinski dokument iz področja delovanja mladinskih organizacij. Sporočilo občine objavljamo v celoti:

vir: postojna.si

“Občinski svet Občine Postojna je na včerajšnji seji sprejel Lokalni program za mladino v Občini Postojna 2018-2024 (LPM). Gre za temeljni programski dokument, katerega namen je vzpostaviti dolgoročno podporno okolje za razvoj mladinske politike in mladinske dejavnosti v občini.

Za pripravo programa je skrbela Komisija za mladinska vprašanja, ki je ves čas sodelovala tudi z občinsko upravo in organizacijami v mladinskem svetu.

Z Lokalnim programom za mladino v Občini Postojna 2018-2024 se želi vzpostaviti celovito naravnano podporno lokalno politiko v mladinskem sektorju, ki sega na vsa področja življenja in dela mladih (izobraževanje, zaposlovanje, bivanjske razmere, zdravje in dobro počutje, mladinsko organiziranje, participacija mladih, prostovoljstvo, informiranje mladih in njihova mobilnost).

LPM je sprejet za obdobje šestih let in zajema predvsem:

  1. izhodišča in usmeritve razvoja mladinskega sektorja v občini,
  2. vsebino in obseg ukrepov občine za razvoj mladinskega sektorja, ki se financirajo ali sofinancirajo iz občinskega proračuna,
  3. razvojne in strokovne naloge za razvoj mladinskega sektorja v občini,
  4. okvirna merila in cilje za finančno ovrednotenje,
  5. opredelitev postopkov vsakoletnega poročanja in vrednotenja uresničevanja programa.

Proces priprave LPM in vključevanje zainteresirane javnosti in mladih

Pri pripravi osnutka LPM so bili vključeni tako mladi kot tudi strokovna javnost. Sodelovali so  v vseh fazah priprave dokumenta.

Uporabljeni je bilo več različnih metod vključevanja javnosti v procese odločanja: izvedena so bila posvetovanja in fokusne skupine, v fazi analize so bili uporabljeni spletni vprašalniki in osebna anketiranja mladih, ki so služila za izhodišče priprave LPM. Osnutek LPM pa je bil na voljo zainteresirani javnosti v času javne obravnave. Komisija za mladinska vprašanja je osnutek LPM obravnavala na 3 sejah.

V okviru priprave dokumenta LPM se je odvijala najširša javna razprava z mladimi in zainteresirano javnostjo.

  1. Fokusna skupina z mladinskimi organizacijami, Mladinskim svetom Občine Postojna, neorganizirano mladino in zainteresirano javnostjo, Mladinski center Postojna, 27.10.2017
  2. Posvet z Otroškim občinskim svetom na 3. seji, 7.11.2017, (predstavniki zadnje triade vseh treh osnovnih šol v občini).
  3. Fokusna skupina z dijaki Srednje gozdarske in lesarske šole Postojna, 7.11.2017 v prostorih SGLŠ
  4. Posvet Vključi se! z dijaki Srednješolskega centra Postojna, v ŠC Postojna, 7.11.2017.

Osnutek dokumenta je bil podan v širšo javno razpravo z objavo na spletnih straneh občine in z obveščanjem mladinskih organizacij. Posvetovanje je trajalo od 7.5.2018 do 28.5.2018 in je vključevalo tudi javno predstavitev LPM-ja, ki je potekala dne 14.5.2018, v sejni sobi nad Knjižnico Bena Zupančiča Postojna.”

Po mnenju uredništva gre za zgleden primer sistematskega pristopa k reševanju mladinske problematike, ob tem pa si želimo, da bi v prihodnje podoben dokument sprejeli tudi v ostalih občinah notranjske regije.

Uredništvo