Občina Cerknica je v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi št. 4: Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja, prednostne naložbe št. 4.4: Spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi v okviru specifičnega cilja Razvoj urbane mobilnosti za izboljšanje kakovosti zraka v mestih, uspela na javnem razpisu in za projekt »Prometna ureditev pri OŠ Cerknica« pridobila sofinancerska sredstva v višini 78.343,12€. Sredstva višini 66.591,65€ zagotavlja Evropska Unija, sredstva v višini 11.751,47€ pa zagotavlja Republika Slovenija.

Za izvedbo predmetnega naročila je bilo na javnem razpisu izbrano podjetje CPK d.d. iz Kopra. Izvedba del naj bi bila zaključena do 31.8.2019.

Vrednost celotnega projekta je 245.648,88 €, v sklopu projekta pa se bo uredilo:

  • rekonstrukcija pločnika ob OŠ Notranjski odred Cerknica, ki zajema razširitev na 3 m in
    podaljšanje do nove avtobusne postaje,
  • ureditev novega parkirišča za kolesa z                                                                          nadstrešnico in razsvetljavo,
  • ureditev novega avtobusnega postajališča z nadstrešnico.

V okviru projekta bo izvedena še rekonstrukcija vodovodnega omrežja ter izvedba novega
priključka z državne ceste R212 na Notranjsko cesto pred vhodom v OŠ Cerknica z mini
krožiščem.
V nadaljevanju projekta »Prometna ureditev ob OŠ Cerknica« se v naslednjih letih načrtuje
ureditev parkirnih površin v velikosti 96 parkirnih mest za potrebe OŠ Cerknica kot tudi za
parkiranje vozil, kateri bodo pot nadaljevali z avtobusnim prevozom ( po sistemu Park & Ride ).

V ta namen se bo uredila tudi dovozna cesta na zahodni strani, ki se ustrezno razširi ter uredi dodatno avtobusno postajališče, ohranja pa se hodnik za pešce. Parkirišče bo zasnovano tako, da bo omogočeno postavitev šotorov namenjenih prereditvam, v ta namen se bo zgradila tudi potrebna infrastruktura.

Na Kovačevi ulici sta predvideni dve hitrostni oviri, prva v območju prehoda za pešce na priključki na regionalno cesto, druga pa v višini obstoječe kolesarnice pred vhodom v šolo. Hitrostne ovire so predvidene za prevozno hitrost do 30 km/h, na celotni Kovačevi ulici je namreč predvidena omejitev hitrosti na 30 km/h (cona 30). Hodnik za pešce se na Kovačevi ulici v obliki klančine zaključi na koncu avtobusnega izogibališča pred OŠ.
Na postajališču BUS je predvideno vozišče širine 3,10 m, uvozni in izvozni elementi ustrezajo hitrosti 40 km/h. Postajališče ima predviden tlakovani peron širine 2,0m, ki se nadaljuje v dostopni plato proti južnemu vhodu v OŠ. Dodatno je ob robniku vozišča postajališča BUS predviden hodnik širine 1,70 m v smeri proti Kovačevi ulici. Vmesni del do hodnika ob južni strani šolskega kompleksa je urejen kot zelenica, na katerem je predvidena zasaditev dreves. Na postajališču se postavi tipska nadstrešnica z ustrezno urbano opremo (koš za smeti, informativna tabla z voznim redom).

Nadaljevanje ureditve Notranjske ceste v smeri proti zahodu predvideva izgradnjo novega
hodnika in vozišča, tako da je zagotovljena širina vozišča 5,50 m. Vse predvidene ureditve so prilagojene uporabi gibalno oviranih oseb.

Besedilo in foto: cerknica.si

Uredništvo