V petek, 19.4. je potekala 15. redna seja Sveta Slovenske demokratske stranke. Svet Slovenske demokratske stranke je na svoji 15. seji dne 19.4.2024 sprejel:

 

Resolucijo o pogojih za zagotovitev poštenih in demokratičnih volitev v Republiki Sloveniji.

 

Celotno resolucijo objavljamo v nadaljevanju.

Izhajajoč iz Ustave RS, ki v 3. členu določa, da ima v Sloveniji oblast ljudstvo, v 14. členu določa enakost pred zakonom, in 43. členu določa, da je volilna pravica v Sloveniji splošna in enaka,

Svet SDS ugotavlja, da

 1. Je bilo od leta 2011 v Sloveniji ukinjeno 402 volilnih mest oziroma volišč, čeprav se je v tem času število volivcev v državi povečalo;
 2. Je bilo daleč največ volišč ukinjeno na podeželju, kjer je dostopnost do volišč že po naravi slabša kot v urbanih naseljih;
 3. So ukinjali volišča celo v tistih volilnih okrajih, kjer je bila volilna udeležba pod povprečjem;
 4. Je bilo največ, kar 28 volišč od 69 ukinjeno v volilnem okraju Šmarje pri Jelšah 7. volilne enote, kjer je posledično danes volilna udeležba najnižja v državi;
 5. So se volišča ukinjala predvsem v tistih volilnih okrajih, kjer SDS dosega dobre rezultate;zato se je diskriminacija volivcev slovenskega podeželja nedopustno povečala, kar pomembno vpliva na volilno udeležbo in posledično na volilne rezultate volitev v Državni zbor, volitev predsednika republike in volitev poslancev Evropskega parlamenta iz Slovenije ter referendumih.

II

Svet SDS ugotavlja, da

 1. Se je število volivcev, ki predčasno glasujejo, v zadnjem desetletju občutno povečalo in večinoma presega 10% volilne udeležbe;
 2. Se glasovnice, oddane na predčasnih volitvah v torek, sredo in četrtek pred volilno nedeljo, štejejo šele po nekaj dneh;
 3. Je neodvisen nadzor nad nepreštetimi glasovnicami v vmesnem času od glasovanja do ugotavljanja izida glasovanja izjemno pomanjkljiv;
 4. Je neodvisen nadzor nad glasovnicami iz predčasnih volitev še posebej vprašljiv na voliščih v Ljubljani, kjer je volilna udeležba na predčasnih volitvah najvišja in kjer se predčasno glasovanje in hranjenje nepreštetih glasovnic za 11 volilnih okrajev opravlja zgolj na enem mestu;
 5. Nimajo vsi volivci pravico predčasno glasovati na območju svojega volilnega okraja kot določa 69. člen Zakona o volitvah v državni zbor (primer: Ljubljana, Velenje). Slednje otežuje predčasno glasovanje predvsem starejšim in gibalno oviranim osebam;zato je še posebej nedopustno, da so bile vse dosedanje zahteve SDS po sprotnem dnevnem štetju glasovnic ter strožjem nadzoru in varovanju dosledno zavračane.

III.

Svet SDS ugotavlja, da

 1. Je pri dodelitvi mandatov izvoljenim poslancem na volitvah v Državni zbor leta 2022 prišlo do napake, ki je bila odpravljena šele po nekaj dneh;
 2. V volilnem procesu ni vgrajenega instrumenta, ki bi omogočal predstavnikom list, ki sodelujejo na volitvah, vpogled v delovanje računalniškega programa, ki beleži vnesene volilne glasove in računa mandate;
 3. Manjše stranke ali liste, ki sodelujejo na volitvah, nimajo zastopstev in/ali predstavnikov oziroma nadzornikov v volilnih odborih in komisijah, zato ne morejo neposredno nadzorovati niti poteka volitev niti vnosa podatkov v računalniški sistem na okrajnih volilnih komisijah;
 4. Predstavniki parlamentarnih strank, ki imajo zastopstva v volilnih odborih in komisijah, praviloma nadzorujejo in preverjajo ter seštevajo predvsem svoje rezultate, medtem ko rezultatov manjših strank in list praktično nihče neposredno ne preverja;
 5. Zaradi velike količine glasov, ki so na vsakih volitvah oddani strankam in listam, ki se ne uvrstijo v Državni zbor ali v Evropski parlament in dosegajo ali presegajo 100.000 glasov ter jih nihče fizično ne preverja, obstaja teoretična možnost manipulacij v smislu računalniškega dodajanja ali odvzema glasov strankam, ki so tik pod ali tik nad pragom za izvolitev;
 6. Nista javno znana niti podjetje, ki je izdelalo računalniški program niti imena oseb oziroma administratorjev, ki ga vzdržujejo oziroma z njim upravljajo;
 7. Je bilo v dosedanjih sodnih postopkih v več državah ugotovljeno, da so bili njihovi računalniški programi za podporo volitvam prirejeni tako, da so potvarjali volilne rezultate;zato se v slovenski javnosti povečuje število volivcev, ki javno izražajo dvom v 100% korektnost računalniškega programa Državne volilne komisije in ravnanja z njim.

S ciljem transparentnih volilnih procesov in doseganja najvišje stopnje zaupanja v volilne postopke je potrebno sprejeti vse potrebne ukrepe na nivoju volilnih organov in po potrebi tudi zakonodajalca, ki bodo te dvome odpravili.

Na podlagi podane utemeljitve in s ciljem polnega in enakega dostopa do volilne pravice iz 43. člena Ustave RS ob upoštevanju načela enakosti pred zakonom iz 14. člena Ustave RS Svet Slovenske demokratske stranke zahteva, da

 1. Okrajne volilne komisije ponovno vzpostavijo volišča v krajih, kjer so bila od leta 2011 dalje ukinjena;
 2. Državna volilna komisija odredi okrajnim volilnim komisijam sprotno štetje glasov na predčasnem glasovanju ter sestavo delnega zapisnika za vsak dan predčasnega glasovanja posebej. Lahko se tudi določi, da se vsebine delnega zapisnika ne objavi;
 3. Državna volilna komisija nemudoma javno objavi podatke o avtorstvu oziroma lastništvu računalniškega programa, ki se uporablja za beleženje in seštevanje glasov oziroma rezultatov iz posameznih volišč in za izračun mandatov ter imena odgovornih oseb za vzdrževanje in administriranje programa;
 4. Državna volilna komisija omogoči neodvisno zunanjo revizijo računalniškega programa, ki se uporablja za beleženje in seštevanje glasov oziroma rezultatov iz posameznih volišč in za izračun mandatov, ki mora biti opravljena najkasneje do 20.5.2024 ter javno objavljena.

Svet SDS poziva člane Državne volilne komisije, člane Volilnih komisij volilnih enot, člane Okrajnih volilnih komisij, ki so bili v te organe predlagani s strani SDS, ter poslansko skupino SDS, da nemudoma sprožijo postopke za uresničitev zahtev iz te resolucije;

Poslanci SDS v DZ, ki sodelujejo v delegaciji za Parlamentarno skupščino Sveta Evrope, pristojni organ za spremljanje in nadzor volitev Sveta Evrope obvestijo o pomanjkljivostih pri izvedbi in nadzoru volitev v Sloveniji ter o zahtevah iz te resolucije.

Poslanci SDS v Evropskem parlamentu prav tako obvestijo pristojne institucije EU o pomanjkljivostih pri izvedbi in nadzoru volitev v Sloveniji ter o zahtevah iz te resolucije.

Spletno uredništvo,

Vir: sds.si